Ekonomické dokumenty

Výroční zprávy

Výroční zpráva je každoročním souhrnem činnosti naší školy v příslušném školním roce včetně konkrétních událostí, statistických dat a dalších informací.

Výroční zpráva obsahuje:

 • základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě
 • přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
 • rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
 • údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
 • údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií
 • údaje o prevenci sociálně patologických jevů
 • údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
 • údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
 • základní údaje o hospodaření školy
 • údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
 • údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
 • údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
 • údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Výroční zpráva se zpracovává za období předcházejícího školního roku a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou se výroční zpráva zveřejní.