O naší škole

Motto: “ Naše škola je malá. Při výchově budoucí generace však nikdy nesmí být povrchní.“
Úplnost a velikost školy
Jsme základní školou s 1. až 5. postupným ročníkem. Naše škola je nepochybně spojována s dětstvím velikána českého romantismu – Antonínem Dvořákem. Podle farní kroniky existuje škola v Nelahozevsi již od roku 1785 a až do roku 1880 byla jednotřídní. A. Dvořák navštěvoval jednotřídku v Nelahozevsi od podzimu roku 1849 do podzimu roku 1853.

Školní budova, která setrvává až dodnes byla otevřena žákům 9. 5. 1900. V roce 2003 se stala nelahozeveská základní škola právním subjektem. Škola má všechny ročníky prvního stupně. Každý ročník je vyučován v odpovídajících kmenových třídách. V roce 2017 byla otevřena přístavba školy s nově vybudovanými třídami a venkovní učebnou. V rámci přístavby byla zrekonstruována školní kuchyň a jídelna.

Škola má pouze 1. stupeň. Ve škole pracují od 1.9.2022 čtyři oddělení školní družiny. Součástí školy je i školní jídelna, která je zároveň vývařovnou pro zdejší MŠ. Kapacita školy je 150 žáků, 95 žáků školní družiny a 300 strávníků školní jídelny. Škola není typem spádové školy. Žáci, kteří školu navštěvují jsou většinou místní. Žáci dojíždí z částí: Nelahozeves I,II, Hleďsebe – 1. díl, Hleďsebe – 2. díl, Lešany.
Je situována v klidné části vesnice, obklopuje ji velký pozemek, který umožňuje dětem dostatek pohybu a školní hřiště. Škola je dostupná městskou dopravou.

Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické
Materiální a technické vybavení školy je na nadstandartní úrovni.Výuka probíhá v 5 prostorných a světlých kmenových učebnách a ve 2 odborných pracovnách (počítačová učebna a hudebna).

Počítačová učebna je vybavena 16 počítači, je připojena na internet a školní síť. Všechny kmenové třídy a jedno oddělení ŠD je vybaveno moderní interaktivní tabulí. Škola disponuje 18 tablety určenými do výuky.

Součástí školy je velká tělocvična, která je využívána i místními sportovními oddíly. Součástí školy je školní družina, která má samostatné prostory. Na zahradě školy bylo vybudováno dětské hřiště, které využívá školní družina. Školní stravování zajišťuje školní kuchyně ve školní jídelně. Žáci mohou také využívat školní knihovnu a šatny s uzamykatelnými skříňkami.

Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost) a charakteristika žáků
K 1. 9. 2022 – pedagogický sbor tvoří 7 učitelů 1. stupně, 4 vychovatelky školní družiny a 4 pedagogičtí asistenti. Pedagogický sbor je plně feminizovaný. Škola nabízí kvalifikovanou výuku jazyků od 1. ročníku, výuku práce s počítačem. Škola má vlastní školní poradenské pracoviště, jehož součástí je výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog a metodik 1.stupně. Převážná většina žáků jsou děti z okolí školy. Některé děti jsou i z přilehlých částí obce (Lešany, Hleďsebe 1. díl, 2. díl). Do školy dojíždí malé procento žáků z blízkého města Kralupy nad Vltavou, z Veltrus a z Velvar.
Dlouhodobé projekty, spolupráce
Pedagogové školy spolupracují na školních projektech. Pořádáme ozdravné (školy v přírodě), sportovně zaměřené pobyty (lyžařský kurz) a exkurze. Projekt nadace Grand Circle Foundation (projekt ukončen v roce 2009), projekt EU Peníze školám (projekt ukončen v roce 2013) a projekt EU Ovoce do škol. V roce 2015 realizován projekt Ruku v ruce – studijní pobyt pedagogů, žáků v Anglii, čtenářské dílny. Projekt byl podpořen ESF v ČR – Investice do rozvoje vzdělávání. V roce 2015 se škola zapojila do projektu Přemyslovský měšec a získala finanční prostředky na nákup drumbenů, které jsou využívány v rámci kulturních, společenských a hudebních akcí školy.Od roku 2014 je škola zapojena do projektu Česko sportuje – Olympijský víceboj.

V letech následujících se škola zapojuje do projektů financovaných EU a MŠMT :

  • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Doučování žáků škol – Národní plán obnovy
  • Odborně tématická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
  • Čtenářský klub a klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti
  • Digitalizace
  • Projekt s dětmi se sluchovým handicapem (Zážitkem k porozumění 2017 – 2020)
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi)
Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Kromě třídních schůzek mohou rodiče školu navštívit v době konzultačních hodin každého vyučujícího, případně kdykoli po telefonické domluvě. Od roku 2020 je možné se setkávat v online prostředí Microsoft Teams.

Pořádáme dny otevřených dveří nejen pro rodiče, ale i pro budoucí školáky. Spolupracujeme s partnerskou školou a s mateřskými školami, které mají zájem o spolupráci. Organizujeme vystoupení pro rodiče žáků školy –  vánoční besídku, jarmark, koncerty. Akce pořádané pro seniory žijící v obci.Naše škola má uzavřenu smlouvu o partnerství se ZŠ Veltrusy.

Organizujeme a zúčastňujeme se řady kulturních a sportovních akcí, spolupracujeme s Domem dětí a mládeže nejen v Kralupech nad Vltavou, ale i v Mělníku a v Neratovicích. Často využíváme nabídek pořadů Kulturního a společenského domu Vltava a nabídek Městského muzea a Městské knihovny v Kralupech n.Vlt. a Okresního muzea v Mělníku. Vedení školy, třídní učitelé velmi úzce spolupracují s Pedagogicko psychologickou poradnou Mělník, s odborem sociální péče v Kralupech n.Vlt., s Městskou policií a Policií ČR a se SVP Slaný.
Několikrát do roka se setkává vedení školy se zřizovatelem. V roce 2005 byla zřízena školská rada.