Zápis

ZÁPISY DO 1. TŘÍDY

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků,

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 se bude konat

v budově ZŠ Nelahozeves ve dnech

16. 4. 2024 od 14:00 do  17:00 hod.
17. 4. 2024 od 14:00 do  17:00 hod.

Zápis je pro děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Vezměte s sebou:
vyplněnou žádost o přijetí, občanský průkaz, rodný list dítěte, kartu pojištěnce, v případě cizinců (mimo země EU) doklad o oprávněnosti pobytu v ČR.

Elektronická přihláška:

odkaz na elektronickou přihlášku

Při žádosti o odklad je nutné přinést v době zápisu:
1) písemnou žádost
2) doporučení PPP (pedagogicko-psychologické poradny) nebo
SPC (speciálně ped.centra)
3) doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Podat žádost o přijetí ke vzdělávání, zápisní list 2022/2023, žádost o odklad bude možné těmito způsoby:

  • prostřednictvím datové schránky ID dzgmp6n
  • emailem – pouze s použitím uznávaného elektronického podpisu na adresu vera.spackova@zsnelahozeves.cz
  • poštou nebo vhozením do poštovní schránky u hlavního vchodu školy

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ Nelahozeves ve školním roce 2024/2025

Do prvního ročníku budou přijati žáci s trvalým pobytem: Nelahozeves, Lešany, Hleďsebe I. Díl, II. Díl (uvedeno na webových stránkách ZŠ a ve Zpravodaji) do počtu 27 žáků ve třídě.

V případě překročení počtu 28 žáků budou žáci přijímáni v tomto pořadí:

  • Odklady z roku 2023 (žáci, kteří byli u zápisu v naší ZŠ v roce 2023).
  • Žáci, jejichž sourozenci navštěvují již naši školu s trvalým pobytem v místě ZŠ.
  • Ostatní zájemci o přijetí do prvního ročníku, pokud se dostaneme nad počet 27, budou losováni za přítomnosti zástupce školské rady, obecního úřadu a vedení ZŠ a VP školy. (i za přítomnosti rodičů).

Žáci, kteří nejsou ze spádové oblasti, budou do naší školy přijímáni v případě nenaplnění kapacity třídy. Může být udělena výjimka.

Bude-li přijato žáků 36 a více, otevřeme dvě první třídy.

V Nelahozevsi, 23.1.2024

Mgr. Věra Špačková

Dokumenty k odevzdání:

zapis

Desatero pro rodiče
Doporučující materiál „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Materiál vytvořila pracovní skupina MŠMT z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.

pdfDesatero pro rodiče