Družina

Školní družina je v provozu každý vyučovací den od 6.30 do 7.40 a od 11.40 do 16.30.

Maximální kapacita školní družiny je 95 žáků. Žáci jsou rozděleni do čtyř oddělení. Pro zajištění řádného chodu školní družiny se předpokládá úzká spolupráce mezi týmem vychovatelek a rodiči.

Školní družina dětem nabízí zájmové, vzdělávací a spontánní činnosti. Při docházce do družiny děti plní úkoly vyplývající z celoročního plánu školní družiny. Učíme děti chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat a respektovat druhého, působíme v oblasti prevence rizikového chování a při všech činnostech dbáme na bezpečnost dětí. Jejich výrobky jsou vystaveny v prostorách školy či v kmenových třídách ŠD.

Naše škola je zapojena do školního projektu ,,Recyklohraní“, který je pod záštitou MŠMT České republiky, jeho cílem je prohloubit znalost žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost s odběrem použitých baterií a drobného elektrozařízení.

V rámci projektu školní družina plní úkoly, za které žáci dostávají body. Na konci školního roku je mohou proměnit například za sportovní vybavení, pomůcky pro výtvarné činnosti nebo deskové hry do školní družiny.

Veškeré změny v odchodech dětí (čas, osoba atd.) pište na následující email: skolnidruzina@zsnelahozeves.cz

Kontakt na družinu: 725 167 845